ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว ถึงบ้านทุ่งมณี จากสามแยกไปโรงเรียน ถึงบ้านทุ่งมณี หมู่ 5 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กิจกรรม ออกบริการเก็บค่ำน้ำ ประจำเดือน สิงหาคม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนครีตสายบ้านหนองบัว ถึง บ้านทุ่งมณี จากสามแยกไปโรงเรียน ถึงบ้านทุ่งมณี หมู่ 5 ตำบลนาเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่วมกิจกรรมทำบุญสังฆทานเพลสัญจร ณ วัดป่าดงหนองแคน ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลนาเลิง พร้อมมอบอาหารให้กลุ่มผู้เปราะบางบ้านหนองบัว และมแบเตียงให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงบ้านดอนส้มป่อย แจ้งประชาสัมพันธ์พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย รอบ 2 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัว ถึงบ้านทุ่งมณี หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และ ประเภทวิชาการ

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

          
           ข่าวสาร อบต.นาเลิง
 

ข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์
 • วัสดุก่อสร้าง เมื่อ 17 ก.ค. 2023
 • วัสดุจราจร เมื่อ 20 มิ.ย. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 403 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 36 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรม อบต.นาเลิง

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  e-Service

  สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  รายงานประจำปี
  ดาวน์โหลดเอกสาร

  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  ลิงก์น่าสนใจ