ปรับปรุงล่าสุด 6 ก.ค. 2020 09:49:23 939

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือนและประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ประชากรรวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
1 บ้านดอนส้มป่อย 69 172 137 309  
2 บ้านผือ 127 295 280 575  
3 บ้านหนองคู 95 198 187 385  
4 บ้านทรายมูล 49 102 101 203  
5 บ้านหนองบัว 157 314 299 613  
6 บ้านทุ่งมณี 140 324 285 609  
7 บ้านนาเลิง 143 325 296 621  
8 บ้านทุ่งมณี 116 268 230 498  
9 บ้านผือ 65 158 140 298  
  รวม 961 2,156 1,955 4,111