ปรับปรุงล่าสุด 6 ก.ค. 2020 10:00:28 506

อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.นาเลิง

        มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการ  ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม กองสวัสดิการสังคมแบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้

1. งานสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ดังนี้

          - งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

          - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

          - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

          - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

          - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน

          - งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ

          - งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท

          - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

          - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ดังนี้

          - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ

          - งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง

          - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

          - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

          - งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ดังนี้

          - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

          - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

          - งานจัดระเบียบชุมชน

          - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

          - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน

          - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ดังนี้

          - งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

          - งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย