ปรับปรุงล่าสุด 6 ก.ค. 2020 09:45:54 671

.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้ 

    ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่         อำเภอม่วงสามสิบ
    ทิศใต้            ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง       อำเภอม่วงสามสิบ
    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ      อำเภอม่วงสามสิบ
    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่              อำเภอหัวตะพาน

ลักษณะภูมิประเทศ

    ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ทำนา

องค์การบริหารส่วนนาเลิง มีเนื้อที่ทั้งหมด 56 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ได้ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านดอนส้มป่อย    จำนวน  2,500  ไร่ 
หมู่ที่ 2 บ้านผือ                จำนวน  4,984  ไร่ 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู          จำนวน  3,386  ไร่ 
หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล         จำนวน  3,628  ไร่ 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว         จำนวน  5,625  ไร่ 
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งมณี           จำนวน  2,553  ไร่
หมู่ที่ 7 บ้านนาเลิง           จำนวน  4,176  ไร่
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งมณี           จำนวน  3,437  ไร่
หมู่ที่ 9 บ้านผือ               จำนวน  1,325  ไร่