โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 621
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564  

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของอบต.นาเลิง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลประจำปี 2561

15 ส.ค. 2018 10:45:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 513
   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาปราะสิทธิภาพของอบต.นาเลิง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 372
              กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  ...

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 374
    กิจกรรมการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

กิจกรรมประกวดหมู่บ้านสะอาด ปี 2560

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 382
    กิจกรรมประกวดหมู่บ้านสะอาด ปี 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะตามหลักประชารัฐ 3Rs

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 366
         กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะตามหลักประชารัฐ 3Rs ภายในหมู่บ้าน 

โครงการปลูกต้นใม้เพื่อเน้นพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ในเขตพิ้นที่

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 347
       โครงการปลูกต้นใม้เพื่อเน้นพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ในเขตพิ้นที่ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ ศดพ.บ้านทุ่งมณี

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 399
    กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

โครงการฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 359
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแสดงความอาลัยถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา...

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 419
      โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี

ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 373
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  นำโดย นางสาวภัทราพร  ส่งเสริม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมประกาศเจตจำน...

กีฬา อบต.นาเลิง ประจำปี 2559

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 381
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงได้จัดกีฬาสีประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2559  

โครงการมอบของขวัญเด็ก 2556

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 352
โครงการมอบของขวัญเด็ก 2556

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ปีงบประมาณ 2555

(ไม่ได้ตั้ง) กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 342
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี