องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
เบอร์โทร 045-251-608
โทรสาร 045251610
e-mail : 6341410@dla.go.th
นายสมศักดิ์ รัตนะโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 084-835-2213
นายสุวรรณ สายจันดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 084-897-1974
นายสมคิด เรือกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 084-826-4329
นางสาวสกุลดาว นรจันทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 088-474-5449
นางสาวภัทราพร ส่งเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 081-068-3388

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE