ปรับปรุงล่าสุด 14 ก.ค. 2020 10:25:55 677ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล


             การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ให้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดแผนแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

     

             การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

      1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
              1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
              2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1))
              3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
              4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))
              5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))
              6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
              7) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
      2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
              1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
              2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))
              3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))
              4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
              5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2))
              6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา16 (5))
              7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา16 (19))
      3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
              1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
              2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8))
              3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
              4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
              5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))
              6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
              7) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล
      4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
              1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
              2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
              3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
              4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
              5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))
              6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) 
              7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
              8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
      5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
              1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7)) 
              2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
              3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
      6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
              1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา 67 (8))
              2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
              3) การจัดการศึกษา (มาตรา (16 (9))
              4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18))
     

7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

              1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
              2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
(มาตรา 67 (9)) 
              3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16)) 
              4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มาตรา 17 (3)) 
              5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))
        

 ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไข

       ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

      ภารกิจหลัก
              1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
              2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
              3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
              4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
              6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
              7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      ภารกิจรอง
              1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
              2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
              3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
              4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน