การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัว ถึงบ้านทุ่งมณี หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว

11 ส.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน ผู้ดูแลระบบ 248