ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมป้อมยาม อปพร.อบต.นาเลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงเก็บวัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงเก็บวัสดุ อง๕ืการบริหารส่วนตำบลนางเลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

          
           ข่าวสาร อบต.นาเลิง
 

ข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

แสดง 1 ถึง 20 จาก 59 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
แสดง 181 ถึง 200 จาก 427 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ 7บ้านนาเลิง ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 180 ท่อน พร้อมก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60x0.60เมตร จำนวน 20 แห่ง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 มี.ค. 2022
 • แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 36 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรม อบต.นาเลิง

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  e-Service

  สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  รายงานประจำปี
  ดาวน์โหลดเอกสาร

  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  ลิงก์น่าสนใจ