ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมป้อมยาม อปพร.อบต.นาเลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงเก็บวัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงเก็บวัสดุ อง๕ืการบริหารส่วนตำบลนางเลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

          
           ข่าวสาร อบต.นาเลิง
 

ข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

แสดง 1 ถึง 20 จาก 59 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
แสดง 121 ถึง 140 จาก 427 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 36 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

กิจกรรม อบต.นาเลิง

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

e-Service

สำนักปลัด
ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
ไม่พบผลลัพธ์

ปฏิทินงาน

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี
ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลิงก์น่าสนใจ